Våra åtaganden är utformade för att tillgodose både kundorganisationers behov och individuella behov. Även om omständigheterna kan variera från ett åtagande till nästa ger det följande en grundläggande översikt över programmets ramverk och process i sex faser.

 • Steg 1: Ingå avtal och sätta upp mål
  • Skapar grunden till framgång
  • Tydliggör mål, roller och ansvar
 • Steg 2: Utvärdering och återkoppling
  • Identifierar styrkor, svagheter och effekt
  • Ger hjälp att tolka återkoppling
  • Definierar vägen till framgång
 • Steg 3: Utvecklingsplanering
  • Specificerar handlingsplanen
  • Förtydligar utvecklingsprocessen och referenspunkter för framsteg
  • Skapar en skräddarsydd utvecklingsplan
 • Steg 4: Intressentengagemang
  • Får engagemang och stöd från berörda parter
  • Skapar samsyn om utvecklingsprioriteringar
  • Utvecklar viktiga mentorsrelationer
 • Steg 5: Implementering och kontinuerlig planering
  • Individuell coachning med ledare och coach
  • Övar nya beteenden och överkommer hinder
  • Följer framsteg inom utvecklingsområden
 • Steg 6: Utvärdera och upprätthålla
  • Mäter resultat, upprätthåller framsteg, stärker viktiga relationer
  • Uppföljningsintervjuer eller 360-gradersbedömning
  • Utvecklar handlingsplaner, säkerställer fortsatta resultat

Som uppdragsgivare är det viktigt att förstå behovet och effekten av kvalificerad chefscoachning.

Vi på CPI har konstruerat vår praxis utifrån dessa principer:

 • Delade värderingar
 • Resultatfokus
 • Anpassning till finansiella, operativa och mellanmänskliga relationsmål
 • Kontakt med uppdragsgivaren
 • Noggrant urval av coach
 • Enhetlig coachningramverk för att säkerställa hög kvalitet
 • Samsyn om milstolpar och resultat

Kundanpassat tillvägagångssätt för att möte gruppens behov.

Verbinden Sie sich mit uns

Lassen Sie uns zusammen arbeiten

Erfahren Sie mehr